Szybka Ścieżka

Szybka Ścieżka

Uzyskaj dotację na działania B+R, które doprowadzą do wdrożenia innowacyjnego produktu, usługi lub technologii.

Szukasz środków na innowacje?

Skorzystaj z bezzwrotnej dotacji Szybka Ścieżka

Z pomocą programów Szybka Ścieżka (POIR 1.1.1) NCBR możesz otrzymać dotację na badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe związane z opracowanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług lub technologii, które wdrożysz do swojej działalności gospodarczej.

Pomożemy Twojej firmie skorzystać z programu Szybka Ścieżka

schemat szybka ścieżka

1.
Identyfikcja pomysłu i walidacja rynku

Pomożemy Ci zidentyfikować problem, który jest wart rozwiązania. Zweryfikujemy, czy istnieje rynek na Twój pomysł, zanim zaczniesz inwestować zasoby w projekt.

Sprawdzimy jakie są alternatywne sposoby na rozwiązanie problemu, który adresuje Twój innowacyjny produkt,  usługa lub technologia z punktu widzenia klienta.

Nie kierujemy się wyłącznie wiedzą ekspercką. Przeprowadzimy rzeczywistą weryfikację Twojego pomysłu np. poprzez szybkie badanie pośród potencjalnych odbiorców projektu. Dzięki temu wyeliminujesz ryzyko inwestowania zasobów w projekt, który może przynieść mniejsze korzyści niż oczekujesz.

2.
Przygotowanie wniosku

Razem z naszymi partnerami przeprowadzimy cię przez proces przygotowania wniosku oraz złożenia aplikacji.

Pomożemy Ci również znaleźć partnerów naukowych do części badawczej.

3.
Prace przedwdrożeniowe

Dla skutecznego wdrożenia Twojego produktu lub usługi, oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie:

 • stworzenia strategii biznesowej

 • dopracowania modelu biznesowego

 • określenia strategii wejścia na rynek

 • określenia ceny produktu lub usługi

 • opracowania strategii komunikacji

Dzięki temu Twój projekt lub usługa będzie dokładnie odpowiadać na obecne potrzeby rynku i zapewni atrakcyjny zwrot z inwestycji w projekt.

Czy Szybka Ścieżka jest dla mnie?

Tak, jeśli:

 • Jesteś przedsiębiorstwem zarejestrowanym i działającym na terenie Polski, konsorcjum przedsiębiorców lub konsorcjum naukowo-przemysłowym (z udziałem przynajmniej 1 jednostki naukowej).
 • Masz pomysł na nowy lub znacząco ulepszony produkt, usługę lub technologię w jednym z niżej wymienionych obszarów

Szybka Ścieżka

Obszary tematyczne wpisujące się w co najmmniej w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji:

 • Zdrowe społeczeństwo

 • Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa

 • Zrównoważona energetyka

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady

 • Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

Termin naboru wniosków:   22 marca 2021 – 4 maja 2021 r

Na co mogę przeznaczyć środki w ramach programów Szybka Ścieżka?

Możesz otrzymać dotację na projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub same prace rozwojowe. Twój projekt może, ale nie musi być uzupełniony o prace przedwdrożeniowe. W ramach programu Szybka Ścieżka, do kosztów kwalifikowanych możesz zaliczyć:

 • Wynagrodzenia: Możesz sfinansować wynagrodzenie pracowników naukowo-badawczych oraz pracowników technicznych na umowę o pracę zlecenie lub B2B.

 • Koszty podwykonawstwa: Będą to koszty usług podwykonawców, którym zlecisz wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Podwykonawcą może być jednostka naukowa lub firma. Możesz również sfinansować koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy pracach przedwdrożeniowych, usługi doradcze, testy oraz badania rynku.

 • Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnej i prawnej (odpisy amortyzacyjne)

 • Koszty budynków i gruntów

 • Koszty surowców i materiałów: Możesz sfinansować wszelkie surowce i materiały potrzebne do realizacji projektu np.  półprodukty, odczynniki, sprzęt laboratoryjny. Kwalifikują się również koszty utrzymania linii technologicznych, wynajmu laboratoriów, budowy instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

 • Koszty pośrednie: Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane ryczałtem, jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Nie musisz opisywać i przedstawiać dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów ryczałtu.

 • Koszty prac przedwdrożeniowych: Możesz sfinansować m.in. usługi doradcze, testy i badania rynku.

Na jakie wsparcie mogę liczyć?

Wartość wsparcia projektu: 1 mln zł – 20 mln euro.

Maksymalny poziom dofinansowania uzależniony będzie od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od wielkości Twojego przedsiębiorstwa. Jeśli nie jesteś pewien do której grupy zalicza się Twoje przesiębiorstwo tutaj znajdziesz dodatkowe informacje.

mikro i małe przedsiębiorstwa do 80%

średnie przedsiębiorstwa do 75%

duże przesiębiorstwa do 65%

jednostki naukowe do 100%

prace rozwojowe

mikro i małe przedsiębiorstwa do 60%

średnie przedsiębiorstwa do 50%

duże przedsiębiorstwa do 40%

jednostki naukowe do 100%

prace przedwdrożeniowe

mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa do 90% kosztów komercjalizacji wyników badań (w ramach pomocy de minimis)

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do 50% kosztów usługi doradczej

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz prezentację.

  Porozmawiajmy o Twoim pomyśle